Regulamin

Regulamin sklepu internetowego salesplanet.pl

I. Definicje

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego salesplanet.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – SALES PLANET z siedzibą w Kobyłce (05-230), ul. Mieszka I 50, NIP 763-173-25-32, REGON 363104416, e-mail: sklep@salesplanet.pl,

b. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej salesplanet.pl oraz jej podstronach,

c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, e. „Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta, a także skorzystania z usługi Newsletter.

2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

3. Użyte na Stronie salesplanet.pl i podstronach nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów, dystrybutorów lub Sklepu i podlegają ochronie prawa. Zawartość Strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia.

4. Zdjęcia towarów umieszczone na Stronie salesplanet.pl mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd (opakowanie, a zwłaszcza kolor czy odcień) towaru może różnić się od prezentowanego na zdjęciu. Na kolor widziany na monitorze kupującego mają wpływ m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych towarów. Różnice nie mogą być podstawą do reklamacji. Opisy towarów znajdujące się na Stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji towarów. Opisy towarów mają formę skróconą. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących zakupionych w Sklepie towarów Kupujący może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@salesplanet.pl

5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

6. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta albo bez jego zakładania.

7. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych informacji, które zawarto w formularzu zamówienia w szczególności: imię i nazwisko / nazwę Kupującego, adres Kupującego, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia oraz dane do faktury VAT jeśli Kupujący wyraził chęć jej otrzymania.

8. Sklep oświadcza, że w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie (także poprzez sms).

9. Kliknięcie na przycisku 'POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” jest jednoznaczne z zamknięciem / potwierdzeniem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia.

10. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Sklepem a Klientem umowa dotycząca zakupu od Sklepu przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

11. Klient, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać niezwłocznie zapłaty za zamówione w Sklepie towary oraz ich dostawę na podany rachunek bankowy. Ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego. Dane do przelewu: SALES PLANET Michał Olech Ul. Mieszka I 50 05-230 Kobyłka nr konta: 51 1090 1476 0000 0001 3392 3297 w tytule: identyfikator zamówienia

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w następujących przypadkach:

• formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

• towar został wycofany z oferty,

• zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z winy dostawcy Sklepu,

• cena towaru jest wynikiem pomyłki.

13. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego z powodu sporadycznej niezgodności stanów magazynowych lub uszkodzenia towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę za brakujący lub uszkodzony towar lub ustali z Kupującym inny termin realizacji zamówienia.

14. Dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki. Warunkiem wystawienia przez Sklep faktury VAT jest wyrażenie przez kupującego chęci otrzymania faktury VAT oraz podania w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

15. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

16. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach rozdziału III - pkt 6 -8 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

17. Ogólne warunki dostaw dla Dostawców Usług Kurierskich, Paczkomatowych, Pocztowych. W przypadku braku możliwości wysłania/nadania przesyłek z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy z jego winy, zaniechania, zaniedbania lub braku winy Sales Planet obciąży Dostawcę karą w wysokości do 500 000pln za każdy taki przypadek. Nie zamyka to roszczeń odszkodowawczych na drodze Sądowej.

III. Założenie Konta

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się” w górnej części strony internetowej salesplanet.pl. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu.

3. W trakcie zakładania Konta, można od razu wypełnić dane niezbędne przy każdorazowym składaniu zamówienia na towar. Po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki, należy wypełnić stosowny formularz i podać w nim: a. w przypadku Konta osoby fizycznej: imię, nazwisko oraz adres;

b. w przypadku Konta firmowego, oprócz danych wskazanych w pkt a, również firmę oraz NIP

4. Możliwe jest również podanie innego niż wskazanego w formularzu, adresu wysyłki po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki

5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

6. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

7. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego rozdziału. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

8. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.

9. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego rozdziału. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy. Postanowienia rozdziału V pkt. 2-4 stosuje się odpowiednio.

10. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

11. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

12. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień.

IV. Usługa Newsletter

1. Pytanie: „Czy chcesz otrzymywać newsletter z informacją o nowościach i promocjach? znajdujące się w polu „Rejestracja klienta” stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter powinna wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu e-mail.

3. Odznaczenie pola tzw. „check box” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu punktu pierwszego niniejszego rozdziału. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

V. Złożenie zamówienia

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta przed przystąpieniem do składania zamówienia albo w jego trakcie.

2. Złożenie zamówienia możliwe jest również bez zakładania Konta.

3. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, zmiany ilości poszczególnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów

5. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość kontynuowania zakupów klikając w ikonę „Kontynuuj zakupy” albo przystąpić do finalizowania składania zamówienia klikając ikonę „Przejdź do koszyka”

6. Po kliknięciu ikony „Przejdź do koszyka”, Klient przystępuje do wyboru sposobu dostawy i płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Do zapłaty” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

7. Jeżeli Klient posiada Konto to powinien się do niego zalogować w rubryce „Mam już konto w sklepie”, jeśli nie zrobił tego przed przystąpieniem do składania zamówienia i kliknąć ikonę „Zaloguj się”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, powinien przystąpić do jego założenia klikając ikonę „Zarejestruj się” znajdującą się w rubryce „Nie mam jeszcze konta”. Wyświetli się wówczas formularz z miejscem na podanie adresu e-mail, hasła i numeru telefonu. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

8. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez rejestracji klika ikonę „Złóż zamówienie”, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

9. Następnie należy kliknąć przycisk „Podsumowanie” w celu podsumowania zamówienia. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

10. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

11. Jeżeli Klient wybrał opcję założenia Konta, wówczas kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup” jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Postanowienie rozdziału III pkt. 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

12. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania przez kliknięcie przycisku „Zmień” lub „Wstecz”.

13. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Sprzedawca prześle także do Klienta e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.

14. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu, poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta w taki sposób, aby Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

15. Zamówiony przez Kupującego towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub kuriera InPost. Kupujący wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Wybierając przewoźnika kupujący potwierdza znajomość i akceptację jego regulaminów.

16. Sklep nie gwarantuje terminowego dostarczenia przesyłki przez przewoźników oraz nie odpowiada za jakość świadczonych przez nich usług. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

17. Kupujący uiszcza koszty dostawy zamówienia według aktualnego cennika umieszczonego na stronie Sklepu w zakładce 'dostawa i płatność'.

18. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny lub niekompletny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego kosztami transportu (również powrotnego) zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Sklep może odmówić realizacji kolejnych zamówień złożonych przez nierzetelnych Kupujących.

19. Sklep zapewnia wysyłkę towaru w opakowaniu zabezpieczającym przed ewentualnymi uszkodzeniami (karton z wypełnieniem), nie ponosi jednak odpowiedzialności za zniszczenie towaru lub jego uszkodzenie w stopniu wykluczającym jego zwykłe wykorzystanie.

20. Przed odbiorem przesyłki od przewoźnika kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić jej przyjęcia lub w przypadku jej odebrania spisać protokół szkody dostępny u przewoźnika, a następnie skontaktować się ze Sklepem w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

21. Spisanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży zawartości podczas transportu.

22. Ze względu na fakt, że sposoby, terminy oraz wysokość opłat za dostarczenie towarów oraz koszty związane z wybraną formą płatności są uzależnione od gabarytów towaru, są one określane każdorazowo przy składaniu zamówienia.

23. Koszty związane z dostarczeniem towarów ponosi Klient.

24. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu rozdziału I lit. a Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem salesplanet.pl/Zwroty-i-reklamacje/7, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:

• rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia

• Zwrócone towary Sklep przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania,

• rzeczy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

12. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu rozdziału I lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@salesplanet.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu rozdziału I lit. a.

13. Reklamacje należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

14. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

1. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w rozdziale I lit a, e-mailem na adres sklep@salesplanet.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu MyNo1 jest Sales Planet Michał Olech z siedzibą w Kobyłce przy ul. Mieszka I 50.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (ABI/IOD), z którą można się kontaktować pod adresem biuro@salesplanet.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się w celu realizacji zamówień, realizacji płatności, udzielania informacji i zapytań, weryfikacji realizacji zamówienia, przygotowywania ofert, udzielania rabatów oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrotów towarów, odstąpienia od umowy na odległość).

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

5. Całość komunikacji ze stroną www.myno1.pl prowadzona jest w bezpieczny sposób, dzięki wykorzystaniu systemu kodowania SSL. W szczególności warto zwrócić uwagę na fakt, iż dane osobowe przekazywane przez klienta przekazywane są w formie zakodowanej, a następnie przechowywane w systemie informatycznym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIODO.

6. Przechowywane dane mogą być przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

7. Dane osobowe przekazane w formularzu, informacje o odwiedzonych stronach internetowych oraz informacje na temat złożonych zamówień mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu przedstawienia Uczestnikowi spersonalizowanej oferty. Na potrzebę tych działań wykorzystywane są tzw. pliki cookies.

8. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne dla realizacji zamówienia.

9. Gromadzone dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, jednak wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia (np. realizacja płatności, dostawa). W szczególności mogą to być podmioty należące do poniższych kategorii:
- dostawcy usług utrzymania, analizy strony internetowej,baz danych oraz innych systemów i aplikacji informatycznych
- firmy świadczące usługi logistyczne (kurierzy, poczta w celu dostawy towaru)
- firmy świadczące usługi płatności elektronicznych
- firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej
- firmy świadczące usługi marketingowe i remarketingowe w internecie
- organy wykonujące władzę publiczną oraz urzędy.

10. Podmioty wskazane w pkt. 6.8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez SPRZEDAWCĘ

11. Klientom przysługuje nieograniczone w czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

12. W każdej chwili klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca). W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czas przechowywania danych osobowych trwa przez okres prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Klienta adres e-mail. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody; potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Klienta sprawy; trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Klienta rzecz, w tym założenia konta w e-sklepie, jak i czas trwania umów sprzedaży zawieranych poprzez e-sklep oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tych umów, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych; niezbędny na realizację Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;

14. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@salesplanet.pl

IX. Postanowienia końcowe

1. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie salesplanet.pl/i/Regulamin/

SALES PLANET Michał Olech |
ul. Mieszka I 50 |
05-230 Kobyłka |
woj. mazowieckie |
tel: 605740009 |
email: sklep@myno1.pl |
NIP: 763-173-25-32
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl